22 November 2021


News

Lok Sabha Passes Bill to Set-up National Sports University in Manipur - 06.08.2018

Lok Sabha has passed a Bill to establish a National Sports University in Manipur to promote sports education in India.

Tags : Lok Sabha National Sports University

Share :